top of page

Om oss

Föreningen Sydöstra Uppsala jobbar för att påverka politikerna och planerna för området. Vi vill att våra fina omgivningar ska behandlas varsamt och att utbyggnaden ska ske i lagom omfattning och takt. Vi vill värna områdets karaktär och inte behöva leva i en byggarbetsplats under en oöverskådlig framtid.

Styrelsemedlemmar

Marguerite Sjöström

Ordförande

070 948 04 20

Eva Jonsson

Vice Ordförande

070 730 47 05

Lilianne Zetterberg

Ledamot
072 229 76 16

Aase Skotte

Ledamot

Synnöve Bergman

Ledamot
070 210 63 94

Roland Westman

Ledamot

070 508 41 41

Våra Stadgar

§1 Föreningens ändamål

Föreningen Sydöstra Uppsala bildad 20 november 2020 har som ändamål att
tillvarata de boendes naturmiljö, kulturmiljö och närmiljö. Föreningen är ideell och opolitisk.

 

Föreningens ändamål är att i området Sävja, Bergsbrunna, Nåntuna och Vilan med omnejd

  • Begränsa omfattning av stadsmiljö

  • Verka aktivt för att bibehålla värdefull natur, kulturmiljöer och grönområden

  • Verka aktivt för att bevara Lunsenskogen

  • Minimera störningar för de boende under byggprocessen

  • Samverka med andra intresseföreningar

  • Främja samarbetet med kommun, myndigheter mfl.

§2 Säte

Föreningen har sitt säte i Uppsala

§3 Medlemskap

Medlemskap kan erhållas av den person/hushåll som är bosatt i Sävja, Bergsbrunna, Nåntuna och Vilan eller på annat sätt har eller har haft stark anknytning till området eller hyser särskild gemenskap med föreningen. 

 

En medlem kan uteslutas av styrelsen om medlemmen uppenbart bryter mot stadgarna.

§4 Avgifter & Bidrag

Medlemskapet är avgiftsfritt. Bidrag kommer att användas i enlighet med föreningens intressen.

§5 Föreningens Styrelse

Minst tre personer ska ingå i styrelsen. Ordförande 2 år, Vice Ordförande 1 år och Ledamot 1 år. 

Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande.

§6 Styrelsens åliggande

Att på lämpligt sätt verka för att uppnå de uppställda målen.

§7 Kallelse till årsmöte

Ska ske minst två veckor innan.

§8 Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas vid ett sammanträde varvid ordförande vid detta tillfälle kan besluta om att föreningens verksamhet ska vara vilande och återupptas vid initiativ. 

Eventuella tillgångar vid upphörandet av förening skänks till Danmarks Hembygdsförening.

bottom of page